سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خشم، دل حکیم را نابود می کند . و فرمود : هرکس مالک خشم خویش نباشد، مالک خرد خویش نیست . [امام صادق علیه السلام]
لوگوی وبلاگ
 

دسته بندی موضوعی یادداشتها
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :12
بازدید دیروز :20
کل بازدید :50449
تعداد کل یاداشته ها : 63
99/9/13
4:37 ص
مشخصات مدیروبلاگ
 
فرهنگ شیرزادی[34]
خداوندا من چیزی نمی بینم آینده پنهان است ولی آسوده ام چون تو را می بینم و تو همه چیز را

خبر مایه
لوگوی دوستان
 
به نام بی نیاز از هر نیازی                    نیاز از ما از او بنده نوازی 


قانون کار

عملکرد گروه آموزشی قانون کار

بانک نمونه سوال چهارگزینه ای قانون کار

 

سوالات درس قانون کار        کد درس 5202       شاخه کار دانش

***********************************************************

1- به کلیه قوانین و مقرراتی که بر اساس ان افراد یک جامعه روابط خود را با یکدیگر به نظم در می آورند.........    گویند ؟

الف: حقوق             ب: قانون                 ج: وظیفه                    د- هیچ کدام

 

2-علم حقوق به چند دسته تقسیم می شود ؟

الف: حقوق داخلی ،حقوق  بین المللی      ب: حقوق داخلی ،حقوق اساسی ،حقوق جزا

ج:حقوق مدنی ،حقوق تجارت                د:الف و ب

 

3-  کدام گزینه از انواع حقوق داخلی خصوصی میباشد ؟

الف:حقوق مدنی       ب: حقوق تجارت         ج: ایین داد رسی مدنی          د: همه موارد

 

4-حقوق کار جزءکدام یک از تقسیمات حقوق داخلی است ؟

الف: حقوق داخلی خصوصی   ب:حقوق داخلی عمومی      ج: الف و ب       د: هیچ کدام

 

5- مهمترین منبع حقوق کار کدام گزینه است ؟

الف: قانون کار      ب: رویه قضایی             ج: قانون اساسی                 د: حقوق کار

 

6- اعضای سازمان بین المللی کار عبارتند از :

الف: نمایندگان دولت ،کار فرمایان ، کارگران                 ب: نمایندگان دولت

ج: کارفرمایان ، کارگران                                        د: کارفرمایان ، نمایندگان

 

7-چه مسایلی از حقوق کار به صورت مقاوله نامه تنظیم میگردد ؟

الف: مسایلی که هنوزکاملامشخص و روشن نگردیده  .

ب: مسایلی که اساسی و دقیق در زمینه شرایط کار ،ایمنی وبهداشت کار و تامین اجتماعی

ج: کلیه مسایل حقوق کار به صورت مقاوله نامه تنظیم می گردد.

د: هیچ کدام      

 

8-کدام گزینه صحیح است .

الف: مقاوله نامه زمانی قابلیت اجرا می یابد که به تصویب قوه مقننه و یا دیگر مراجع صالحه هر کشور عضو رسیده باشد.

ب:مصوبات کنفرانس بین المللی کار چنانچه کاملا مشخص و روشن نباشد و ابعاد آن کاملا مشخص نشده به صورت توصیه نامه در می آید

ج : توصیه نامه جنبه ارشادی داشته و برای کشورهای عضو معتهدی ایجاد نمی کند

د: تمامی موارد

 

9-تفاوت بین مقاوله نامه با توصیه نامه کدام گزینه است .

الف : مقاوله نامه برای اظهارنظر و تصویب با مراجع صلاحیت دار قانون گذاری تصمیم می شود و تعهد آور است

ب : توصیه نامه برای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم با مراجع صلاحیت دار قانونی تسلیم شده و تعهد آور نیست .

ج : توصیه نامه برای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم با مراجع صلاحیت دار قانونی تسلیم شده و تعهد آوراست

د: الف و ب

 

10- مهم ترین وظیفه کنفرانس بین الملل کار کدام گزینه است ؟

الف : انتخاب اعضای هیات مدیره ؛ تصویب بودجه سازمان ؛ تعیین استانداردها

ب : تصویب بودجه سازمان و راههای اجرای مصوبات

ج : انتخاب اعضاء هیات مدیره ؛ تصویب بودجه سازمان

د : هیچکدام

 

11- اجلاس عمومی کنفرانس بین الملل کار هر چند سال یکبار برگزار می شود و محل دبیرخانه در کجا واقع شده ؟

الف : هر 3 سال یکبار ؛ نیویورک

ب : هر 1 سال ؛ نیویورک

ج : هر ساله ؛ ژنو

د: هر 2 ساله ؛ ژنو

 

12- بودجه سازمان بین المللی چگونه تامین می گردد؟

الف : بودجه 50 درصد کشورهای پیشرفته صنعتی

ب : از محل حق عضویت کشورهای عضو

ج : 50 درصد سود شرکت های جهانی

د : هیچکدام

 

13- کدام گزینه صحیح است ؟

الف : قانون آمره قانونی است که رعایت آن از جانب افراد الزامی ست و نمی تواند از آن عدول کرد

ب : به مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط فردی و جمعی کارهای تابع در روابط کارگر و کارفرما است حقوق کار گویند

ج : وظیفه دبیرخانه سازمان بین المللی کار تهیه و تنظیم کلی گزارش ها و اسناد و مدارک مربوط به کار کنفرانس و سازمان

د: تمامی موارد

 

14- کلیه دریافت های قانونی کارگر اعم از حقوق ؛ هزینه مسکن ؛ کمک عائله مندی ؛ خواروبار ......... می نامند ؟

الف: مزد                  ب : دستمزد مستقیم              ج : مزد ثابت       د: حق السعی  

 

15- کدام گزینه نادرست است ؟

الف : کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد و حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند

ب : کسیکه  به درخواست  وبه  حساب شخص دیگری کار می کند کارگر نامیده می شود

ج : کارگر همواره یک شخص حقوقی ست

د: خود اشتغالی نوعی اشتغال در بخش غیر مزدبگیری است

 

16- چه افرادو یا موسساتی ملزم به رعایت قانون کار هستند ؟

الف : مشمولین قانون استخدام کشوری  و موسسات تجاری

ب: مشمولین قانون استخدام لشکری و موسساات بازرگانی

ج : کارفرمایان ؛ کارگران ؛ کارگاهها ؛ موسسات تولیدی ؛ صنعتی ؛ خدماتی و کشاورزی

د: مشمولین استخدام کشوری و موسسات بازرگانی

 

 

17- کدام گزینه صحیح است ؟

الف : کارفرما شخصی ست حقیقی و حقوقی که کارگر به درخواست او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند

ب : کارفرما فرد واحدی ست که می تواند هم مالک کارگاه و هم مدیر و اداره کننده کارگاه باشد

ج : کارگاه محلی ست که کارگر به درخواست کارفرما  یا نماینده اودر آنجا کار می کند

د: همه موارد

 

18- قرارداد کار عبارتند ست از :

الف : قرارداد کتبی یا شفاهی که موجب آن کارگر در مقابل دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد

ب: قرارداد کتبی یا حضوری که بموجب آن کارگر در مقابل دریافت حقوق کاری را برای مدتی معینی برای کارفرما انجام می دهد

ج: قرارداد کار ؛ قراردادی است شفاهی بین کارگر و کارفرما

د: هیچکدام

 

19- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که :

الف : حداکثر مدت موقت برای کارهای که طبیعت آن جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات  وزیران خواهد رسید

ب : به موجب کارگر در مقابل دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت  یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد

ج : در کارهای که طبیعت آن جنبه مستمردارد در صورتی که در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی

می شود

د : همه موارد

 

20- در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چند نسخه تنظیم میگردد ؟

الف : 4 نسخه              ب : 2 نسخه              ج : 3 نسخه            د: 5 نسخه

21- قرار داد کار باید حاوی چه نکاتی باشد ؟

الف : مشخصات دقیق طرفین ؛ نوع کار ؛ حقوق مبنا

ب : ساعات کار؛ محل انجام کار ؛ تاریخ انعقاد قرارداد

ج : مشخصات دقیق طرفین ؛ مدت قراردا د ؛ تعطیلات و مرخصی ها

د: تمامی موارد

 

22- در کدام یک از شرایط زیر قرارداد کار به حالت تعلیق درمی آید ؟

الف : بیماری کارگر     ب : بارداری زنان کارگر           ج : دوران خدمت نظام وظیفه       د: تمامی موارد

 

23- در کدام یک از شرایط زیر قراردا د کار به حالت تعلیق درنمی آید ؟

الف : بروز حوادث غیر قابل پیش بینی

ب : توقیف کارگر اگر منجربه محکومیت وی شود

ج : دوران خدمت نظام وظیفه

د: مرخصی تحصیلی

 

24- چنانچه کارگری از محیط کار خود اخراج گردد مطابق قانون کار تا چه میزان از سنوات خدمت ( خرید خدمت ) باید به او پرداخت گردد ؟

الف : به ازای هر سال سابقه خدمت 1 ماه آخرین حقوق

ب : به ازای هر سال سابقه خدمت 45 روز

ج : به ازای هر سال سابقه خدمت 26 روز

د: به ازای هر سال سابقه خدمت 30 روز

 

25- چنانچه تعلیق کار بعلت بیماری کارگر باشد پرداخت دستمزد کارگر به چه طریق است ؟

الف : در مدت تعلیق کارگر از کارفرما دستمزد دریافت نخواهد کرد ولی چنانچه بیمه باشد غرامت دستمزد ایام بیماری به عهده سازمان تامین اجتماعی است

ب : در مدت تعلیق کارفرما خود وظیفه پرداخت دستمزد کارگر را دارد

ج : درمدت تعلیق 50درصد به عهده کارفرما و 50 درصد به عهده تامین اجتماعی است

د: دولت ملزم به پرداخت دستمزد می شود

 

26- مدت مرخصی زنان باردار کارگر چند روز است ؟

الف : 40 روز              ب : 90 روز                         ج : 30روز                         د : 60 روز

 

27- کدام یک از گزینه های زیر راههای خاتمه قرارداد  کار است ؟

الف : فوت کارگر ؛ بازنشستگی کارگر

ب : انقضای مدت قرارداد ؛ کاهش توانایی های فکری و جسمی کارگر

ج : بازداشت کارگر اگر منجر به محکومیت وی نگردد ؛ فوت کارگر ؛ بازشستگی کارگر

د: الف و ب

 

 

28- اگر خاتمه قرارداد کار بعلت کاهش توانای جسمی و فکری کارگر باشد حقوق کارگر چگونه پرداخت می شود ؟

الف : به ازای هر سال سابقه 45 روز آخر کار کارگر

ب : به ازای هر سال سابقه 2 ماه آخرین حقوق کارگر

ج : به ازای هر سال سابقه 3 ماه آخرین حقوق کارگر

د : به ازای هر سال سابقه 1 ماه آخرین حقوق کارگر

 

29- اگر خاتمه قرارداد کار بعلت بازنشستگی باشد حقوق کارگر چگونه پرداخت می شود ؟

الف : به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی بمیزان 30 روز

ب : به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی بمیزان 45 روز

ج : به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی بمیزان 60روز

د: به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی بمیزان 360 روز

 

30- هیات تشخیص برای حل اختلاف بین کارگر و کارفرما از افراد زیر تشکیل شده است ؟

الف : یک نماینده وزارت کار و امور اجتماعی ؛ یک نفر نماینده کارگران ؛ یک نفر نماینده مدیران صنایع

ب : 2 نفر نماینده از وزارت کار ؛ 5 نماینده کارگران ؛ یک نفر نماینده مدیران صنایع

ج : 1 نفر نماینده از وزارت کار ؛ 5 نماینده کارگران ؛ یک نفر نماینده مدیران صنایع

د: یک نماینده کارگران ؛ یک نفر نماینده مدیران صنایع

 

31-هیات حل اختلاف استان ازچند نفر تشکیل و برای چه مدتی انتخاب می شوند :

الف: 3نفر نماینده کارگران ؛ 3نفر نماینده کارفرمایان ؛ 3 نفر نماینده دولت.....2سال

ب: 1نفر نماینده کارگران ؛ 1نفر نماینده کارفرمایان ؛ 1نفر نماینده دولت ......3سال

ج: 3نفر نماینده کارگران ؛ 3نماینده کارفرمایان : 2نفر نماینده دولت .......2سال

د: 1نفر نماینده کارگران ؛ 1نفر نماینده کارفرمایان ؛ 1نفر نماینده دولت ......2سال

 

32- اجرای ارای قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف برابر مقررات اجرای چه ارگانی است ؟

الف: احکام فیمابین کارگر و کارفرما

ب: احکام قانون کار و تامین اجتماعی

ج: احکام محاکم دادگستری

د: هیچ کدام

 

33- مذاکرات دسته جمعی روشی است که :

الف: با استفاده از ان شرایط کار ؛ مزد و چگونگی استخدام کارگران و اشتغال انها از طریق توافق بین کارفرمایان و نمایندگان کارگران تعیین می شود .

ب: با استفاده از ان شرایط کار ؛ مزد و چگونگی استخدام کارگران و اشتغال انها از طریق توافق بین کارفرمایان و نمایندگان دولت تعیین می شود .

ج: با استفاده از شرایط کار ؛ مزد و چگونگی استخدام کارگران و اشتغال انها از طریق توافق بین کارگران با نمایندگان دولت تعیین می شود .

د: ب و ج

 

34- عبارت صحیح کدام است ؟

الف: پیمان دسته جمعی کار ؛ پیمانی است کتبی در صورتیکه قراردادکار ممکن است کتبی یا شفاهی باشد .

ب: پیمان دسته جمعی کار ؛ به منظور تعیین شرایط کار بین نماینده کارگران از یک طرف و نماینده کارفرمایان از طرف دیگر منعقد می شود .

ج: پیمان دسته جمعی کار عمدتا "برای تعیین و تنظیم شرایط کار است .

د: تمامی موارد

 

35-پیمان دسته جمی کار در چند نسخه تنظیم می گردد.

الف: 2نسخه       ب: 3نسخه        ج: 4نسخه           د: 1نسخه

 

36-............عبارت است از وجوه نقدی و غیر نقدی و یا مجموع انها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود .

الف: مزد         ب: حق السعی    ج: مزد ثابت      د: فوق العاده مزایا

 

37- مزد نقدی و غیر نقدی بر چه مبنای به کارگر پرداخت می شود .

الف: مزد نقدی بر اساس پول بین المللی و مزد بر اساس پول رایج کشور

ب: مزد نقدی به صورت کالا ؛ خوراک وپوشاک و مزد غیر نقدی بر اساس پول رایج کشور

ج: مزد نقدی بر اساس پول رایج کشور و مزد غیر نقدی به صورت خوراک ؛ پوشاک و مسکن

د: بر اساس توافق کارگر با کارفرما   

 

38- وجوهی است که کارگران در برابر انجام کار به پول رایج کشور دریافت می کنند ؟

الف: حق السعی         ب: مزد           ج: مزد حقیقی         د: مزد اسمی

 

39- میزان واقعی قدرت خرید کارگران را نشان می دهد ؟

الف: مزد حقیقی             ب: حق السعی             ج: مزد اسمی              د: مزد غیر نقدی

 

40- مزد بر مبنای قدرت خرید کارگران به چند دسته تقسیم می شود ؟

الف: مزد اسمی ؛ مزد واقعی                 ب: حق السعی ؛ مزد

ج: مزداسمی ، مزد حقیقی                      د: هیچکدام

 

41- مزایای رفاهی و انگیزهای از قبیل کمک هزینه مسکن ، خواروبار ، کمک عائله مندی ، پاداش افزایش تولید ، سود سالانه جزء ...................محسوب می شود.

الف: مزد حقیقی            ب: کار مزد          حق السعی          د: الف و ب

 

42- در صورتیکه مزد کارگر بر اساس محصول محصول تولید شده باشد اصطلاحا" انرا ......گویند.

الف: کارمزد            ب: کارمزد ساعتی         ج: مزد            د: پاداش

 

43- در صورتیکه مزد کارگر بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد اصطلاحا" ان را ..........گویند .

الف: کارمزد                    ب:   کارمزد ساعتی     ج: انعام          د: حق السعی

 

44- تعداد ساعات کار عادی در یک شبانه روز و یک هفته برای کارگر چند ساعت است .

الف: 8 ساعت ،46 ساعت               

ب: 8 ساعت ، 56 ساعت

ج: 8 ساعت ، 44 ساعت

د: 8 ساعت ، 49 ساعت

 

45- مبلغی که در برابر حسن انجام کار به کارگر پرداخت می شود چه می نامند .

الف: پاداش           ب: انعام           ج: کارمزد         د: مزایا

 

46- وجهی که ارباب رجوع به کارگر به عنوان هدیه می پردازد ...........نامیده می شود .

الف: پاداش                   ب: مزد           

 ج: انعام                  د: عیدی   

 

47- وجوهی که بر اساس قراردادکار یا عرف کارگاه در اخر هر ماه به کار گرپرداخت می شود.

الف: مزد              ب: حقوق                      ج: انعام                       د: پاداش

 

48-  عبارت صحیح کدام است؟

الف: روز جمعه ، تعطیلات رسمی و مرخصی به کارگر مزد تعلق می گیرد .

ب: حداقل مزد منحصرا" باید به صورت نقدی پرداخت شود.

ج: درصد تورم و افزایش قیمت ها را بانک مرکزی ایران اعلام می کند .

د: همه موارد

 

49- ..............حقوقی است که با رعایت قانون کار (برای کارگران رسمی ) و یا به وسیله عقد قراردادکه مغایر قانونکار نباشد برای انجام یک ساعت کار یا تولید یک واحد محصول به صورت ماهانه پرداخت می شود

الف: دستمزد ماهانه                    ب: حقوق پایه

ج: پاداش                                  د: هیچ کدام

 

50- مجموع ساعات کار عادی کارگران جمعا" در یک هفته نباید از ..........تجاوزکند .

الف: 30 ساعت                           ب: 56 ساعت

ج: 42 ساعت                               د: 42 ساعت

 

51- کارفرما در چه  مواردی می تواند وجهی از مزد کارگر بر داشت کند ؟

الف: مواردی که قانون صراحتا" اجازه این کار را داده باشد.

ب: هنگامی که کارفرما وجهی به عنوان مساعده به کارگرقبلا  پرداخت پرداخت کرده باشد .

ج: مال الاجاره خانه های سازمانی برابر شرایط تعیین شده

د: تمامی موارد

 

52- شرایط برداشت وجه از مزد کارگر :

الف: تنها مازاد بر حداقل مزد را می توان به موجب حکم دادگاه برداشت کرد.

ب: مبلغ برداشتی بابت بدهی نباید از 1 کل مزد کارگر بیشتر باشد .

ج: الف و ب

د: هیچ کدام

 

 

 

53- ساعات کار کارگرانی که به کارهای سخت و زیان اور مشغولند چند ساعت است؟

الف: 6 ساعت در روز ، 36 ساعت در هفته

ب: 8 ساعت در روز ،  44ساعت در هفته

ج: 6ساعت در روز ،  44ساعت در هفته

د: 8ساعت در روز ، 36 ساعت در هفته

 

54- کدام یک از گزینه ها از شرایط قانون اضافه کار نمی باشد.

الف: ساعات کار اضافی به کارگران نباید از 4ساعت در روز تجاوز نماید

ب : پرداخت 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی

ج : ساعات کار بیش از 6 ساعت اضافه کار محسوب می شود  

د: موافقت کارگر مبنی بر انجام اضافه کار

 

55- کدام گزینه نادرست است ؟

الف : ضرورت ارجاع کار اضافی توسط کارفرما تایید می شود

ب : کاری که در طول ماه گردش دارد به نحوی که نوبت های آن در صبح یا عصر یا شب واقع شود کار نوبتی گفته می شود

ج : ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کارشبانه یا خطرناک و سخت و زیان آور انجام میدهند ممنوع است

د : تمامی موارد

 

56- فوق العاده نوبت کاری صبح و شب و یا عصر وشب چند درصد اضافه بر مزد ساعات کار عادی می باشد ؟

الف : 10%             ب 15%                   ج : 40%               د 22.5%

 

57- کار مختلط ...........................

الف : قسمت مهم کار در شب انجام می شود

ب : چند کار را با هم می گویند

ج : بخشی از ساعات کار آن در روز و قسمتی در شب انجام می شود

د : هیچکدام

 

58- مطابق قانون کار به کار مختلط چند درصد اضافه بر مزد پرداخت می شود ؟

الف : 40%                ب: 22.5%           ج : 35%                   د: 15%

 

59- مرخصی استحاقی سالانه کارگران چند ماه است و برای کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند چند ماه است ؟

الف : یکماه با احتساب روز جمعه ، 5 هفته

ب : 5 هفته ، یکماه

ج : برای هر دوگروه یکماه است

د : برای هر دو گروه با احتساب روز جمعه 5 هفته است

 

60- کارگرانی که روز جمعه به هر عنوان کارکنند علاوه بر مزد چقدر دریافت می دارند ؟

الف : مزد + 45% اضافه بر مزد

ب : مزد + 35% اضافه بر مزد

ج : مزد + 40% اضافه بر مزد

د: مزد + 22.5% اضافه بر مزد

 

61- در چه مواردی کارگر حق برخورداری از 3 روز مرخصی با استفاده از مزد را دارد ؟

الف : ازدواج دائم            

 ب : فوت همسر، پدر ، مادر ، فرزندان   

ج : الف و ب

د : هیچکدام

62- مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط حفاظت فنی و بهداشت کار بر عهده کیست ؟

الف : کار فرما                  ب : مالک کارگاه                 ج : کارگر                   د: وزارت کار

63- وظیفه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار عبارت است از :

الف : بازرسی دقیق و مستمر از کلیه قسمتهای مختلف کارگاه

ب : تعیین خط مش  حفاظت فنی  کارگاه

ج : تعلیم و آشنا ساختن کارگران به رعایت مقررات حفاظتی

د: تمامی موارد

 

64- کارآموز کسی است که ؟

الف : سن او کمتر از 15 سال و بیشتر از 18 سال نباشد

ب : هدف از کارآموزی فراگیری حرفه خاص ، باز آموزی و یا ارتقای مهارت باشد

ج : از نظر قانونی بین کارگر و کارفرما ، قرارداد کار آموزی تنظیم شده باشد

د : تمامی موارد

 

 

65- وظایف و اختیارات شورای اسلامی کار عبارت است از

الف : ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان هر واحد به منظور پیشرفت سریع امور

ب : بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه اقتصادی ، فنی ، حرفه ای

ج : همکاری با مدیریت در تهیه برنامه ها به منظور پیشبرد امور واحد

د : تمامی موارد

 

 

 

66- ساعاتی که شورا در کارگاه به وظایف شورایی خود می پردازد جز ی ساعات ........ محسوب می شود

الف : ساعات کار اعضا ء

ب : نوبت کاری

ج : اضافه کاری

د: شب کاری

 

 

 

*********************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخنامه

د

ج

ب

الف

ردیف

د

ج

ب

الف

ردیف

   

*

33

   

*

1

*

   

34

   

*

2

  

*

 

35

*

   

3

   

*

36

 

*

  

4

 

*

  

37

   

*

5

*

   

38

   

*

6

   

*

39

  

*

 

7

 

*

  

40

*

   

8

*

   

41

*

   

9

   

*

42

   

*

10

  

*

 

43

 

*

  

11

 

*

  

44

  

*

 

12

   

*

45

*

   

13

 

*

  

46

*

   

14

  

*

 

47

 

*

  

15

*

   

48

 

*

  

16

  

*

 

49

*

   

17

*

   

50

   

*

18

*

   

51

*

   

19

 

*

  

52

   

*

20

   

*

53

*

   

21

 

*

  

54

*

   

22

   

*

55

  

*

 

23

*

   

56

   

*

24

 

*

  

57

   

*

25

 

*

  

58

  

*

 

26

   

*

59

*

   

27

 

*

  

60

  

*

 

28

 

*

  

61

   

*

29

   

*

62

   

*

30

*

   

63

   

*

31

*

   

64

 

*

  

32

*

   

65

 
   

*

66

موفق وپیروز باشید:

سرافرازی شما آرزوی قلبی ماست : شیرزادی


90/9/15::: 1:7 ص